بازدید سرکارخانم سربازپور،رئیس اداره استاندارد رفسنجان

بازدید سرکار خانم سربازپور رئیس اداره استاندارد رفسنجان، در جهت همکاری مؤثر و متقابل با شرکت تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون