سید رضا حسینی پور ریس هیات مدیره

رئیس هیئت مدیره  

( سیدرضا حسینی پور)

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

 ( عباس یزدان پناه )

عضو هیات مدیره 

( روح‌الله شاکری راویز )

 عضو هیئت مدیره

( مسعود مؤذن زاده )

عضو هیئت مدیره 

 ( هدیه سلاجقه )