رئیس هیئت مدیره  

( افشین ابراهیمی نژاد )

 

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

( روح‌ا…‌شاکری راویز )

 عضو هیئت مدیره

( سید رضا حسینی پور )

عضو هیئت مدیره 

 ( امین کارگر زاده )

عضو هیئت مدیره 

 ( هدیه سلاجقه )