0011

هدف بنیادی شرکت 

این هدف با الگو دانش پایه و دستیابی به جایگاه ممتاز ایزو در فناوری تولید منطبق است زیرا که استقرار نظام نواوری بر بستر کاربرد گسترده از تولید قرار دارد شبکه دانش مدیریت دانش تبادل دانش و اجرا و استقرار پروژه تیمهای مطالعاتی و پژوهشی و کرسیهای علمی و فنی در شرکت با استفاده از این فناوری ها  تسهیل گردیده است لذا تلاش برای استقرار نظام نواوری دانش اطلاعات و دستیابی به اهداف با توجه به زیر ساخت های ارتباطی و مزیت های انسانی و بازار های مناسب بصورت بالقوه فراهم است . جهت گیریهای راهبردی در این حوضه به هویت فرهنگی تحقیق و برسی و تکمیل لایه های سیاست گزاری تامین مالی کار آمد سازی و موثر سازی حوضه تحقیق و توسعه محصولات تولیدی , پرداخته است  و به تقاضا محوری و ماموریتگرا نمودن پژوهشهای دستیابی به نظام نواوری دانش در سطح برتر و افزایش مستمر و مناسب سهم تحقیق و توسعه از تولید محصولات کاربری و توسعه اهمیت داده است

تدوین اهداف کلان 

  • تثبیت جایگاه در بین شرکت های رقیب در ارزیابی
  • حفظ رضایت کلیه ذینفعان
  • کاهش میانگین زمان تولید
  • توسعه آموزش و مهارت کارکنان
  • کنترل مخاطرات بازار