تعهد مدیر

اینجانب به نمایندگی کلیه کارکنان سازمان , تعهد خویش را نسبت به سیاست های فوق و بهبود مستمر نظام های مدیریتی اعلام می نمایم .

همچنین تمامی همکاران موظفند فعالیت های خود را در چارچوب اهداف تعیین شده و در راستای دستیابی به خواسته های استاندارد های مطروحه انجام می شود .